Thể lệ hội thi

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân):

- Phần này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi được chuẩn bị trước và tự thay đổi sau mỗi đợt thi); mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 10 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh.

b) Phần thi sáng kiến của tập thể:

- Đại diện cho đơn vị tham gia gửi bài viết về sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (không giới hạn số lượng sáng kiến); nội dung sáng kiến không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021 và gửi về Sở Nội vụ (qua ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Thư ký Ban Tổ chức Hội thi) theo địa chỉ email: lmcuong.snv@thuathienhue.gov.vn 

- Bài viết sáng kiến ngắn gọn, súc tích, tối đa không quá 2.000 từ hoặc 03 trang A4.

2. Hình thức dự thi

- Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại...

- Cách thức đăng nhập tham gia Hội thi: cán bộ, công chức, viên chức sử dụng mật khẩu và tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp trên hệ thống SSO của tỉnh để đăng nhập tham gia Hội thi.

- Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

- Phần thi sáng kiến được chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

3. Thời gian thi

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, chia thành 04 đợt, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022.

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

4. Bài thi không hợp lệ

- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại điểm 2, mục II của Thể lệ này.

- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG

1. Cách tính điểm

a) Đối với phần thi trắc nghiệm:

- Có 10 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100, tương ứng mỗi câu 10 điểm.

- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

b) Đối với phần thi sáng kiến:

Bài thi được tính theo thang điểm 100 và được Ban Giám khảo chấm vào cuối kỳ thi.

2. Công nhận giải thưởng

Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Đối với giải thưởng phần thi trắc nghiệm: Căn cứ vào kết quả trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

+ Kết quả dự đoán;

+ Thời gian gửi bài thi.

b) Đối với giải thưởng phần thi sáng kiến: Căn cứ vào kết quả chấm điểm của bài thi, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

+ Bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của đơn vị;

+ Điểm bình quân các bài thi trắc nghiệm.

c) Đối với giải thưởng tập thể: Căn cứ bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của đơn vị, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:  

+ Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm;

+ Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI

1. Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm):

Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

2. Giải thưởng sáng kiến:

Gồm có 09 giải thưởng:

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

3. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.

4. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

5. Trao giải:

Ban Tổ chức trao giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm) cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng sáng kiến, giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022./.

File đính kèm
00.00.h5765qdbcd2022pl2.pdf