Lịch thi

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022

- Đợt 1: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

- Đợt 2: Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

- Đợt 3: Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

- Đợt 4: Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022