Đăng ký tài khoản

Lưu ý!
Hệ thống chỉ chấp nhận email đăng ký là email công vụ, cụ thể: công chức chi nhánh Ngân hàng nhà nước có đuôi email công vụ là @sbv.gov.vn, Cục Hải quan là @customs.gov.vn, Cục Thống kê là @gso.gov.vn, Cục Thuế là @gdt.gov.vn, Kho bạc nhà nước là @vst.gov.vn, bảo hiểm xã hội là @thuathienhue.vss.gov.vn; viên chức ngành giáo dục là @hue.edu.vn.

(*)Với tài khoản email @thuathienhue.gov.vn thực hiện đăng nhập qua cổng xác thực tập trung (SSO) của tỉnh.